ALGEMENE VOORWAARDEN VIEW AND INTEGRATE BVBA  (V-N-I.BE) – 03/09/2015

Art. 1: DEFINITIES: 

VIEW AND INTEGRATE ofwel V-N-I.BE: de BVBA VIEW AND INTEGRATE met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Schoolstraat 20, KBO  BE0635.950.707

Klant: Elke natuurlijke of rechtspersoon waarmee V-N-I.BE contracteert of onderhandelt. 

Producten: Alle door V-N-I.BE te leveren en te ontwikkelen software en hardware, alsmede alle hierop gevestigde intellectuele en andere rechten.

Diensten: diensten en prestaties door V-N-I.BE verricht. 

Orderbevestiging: Elke door V-N-I.BE uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging van de door klant bestelde producten

Software: Besturings- en operatingsystemen, middleware of toepassingen. 

Art. 2: TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN: 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen V-N-I.BE en de klant. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk verworpen. 

Art. 3: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST: 

Alle voorstellen, promoties en aanbiedingen, in welke hoedanigheid ook, zijn louter informatief en niet bindend. Indien geen termijn werd medegedeeld, zijn alle voorstellen, aanbiedingen, promoties en offertes geldig tot de 10de dag na de verzendingsdatum van bedoeld document.  De overeenkomst komt tot stand wanneer V-N-I.BE binnen de 14 dagen, nadat V-N-I.BE opdracht tot levering heeft ontvangen, deze bevestigt, dan wel met de opdracht begint.  Binnen de 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst mag V-N-I.BE de overeenkomst ontbinden indien blijkt dat de klant onvoldoende kredietwaardig is. De klant kan in dit geval geen aanspraak maken op enige schadevergoeding vanwege V-N-I.BE.  V-N-I.BE kan bij het aangaan of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens de overeenkomst (verder) uit te voeren, van de klant eisen dat er voldoende zekerheden worden gesteld ter betaling en/of uitvoering van haar verplichtingen. 

Art. 4: KWALITEIT EN LEVERTIJD:

De door V-N-I.BE geleverde producten mogen qua kwaliteit, maat, gewicht en uitzicht de gebruikelijke toleranties vertonen. De door V-N-I.BE medegedeelde leveringstermijn is slechts een streefdatum die haar op geen enkele wijze verbindt.  V-N-I.BE is gerechtigd één of meerdere deelleveringen te doen plaatsvinden.  Bij niet-tijdige levering dient de klant V-N-I.BE per aangetekend schrijven in gebreke te stellen. 

Art. 5: ANNULATIE DOOR DE KLANT 

Wanneer de klant een bestelling annuleert, is deze een onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van het bedrag van de bestelling met een minimum van 750,00 EUR, dit onverminderd het recht van V-N-I.BE om de volledige herstelling van de schade te eisen of haar werkelijke schade te bewijzen; 

Art. 6: LEVERING EN VERPAKKING: 

De goederen reizen steeds op last en risico van de klant, ongeacht de persoon die het vervoer waarneemt en in wiens opdracht ook.  De door de klant bestelde software/hardware wordt geleverd door de BVBA V-N-I.BE op de zetel van de klant, in de door de klant aan te wijzen magazijnen/kantoren, voor zover deze magazijnen/kantoren gelijkvloers zijn, tenzij anders overeengekomen. V-N-I.BE is gerechtigd de aflevering van de producten uit te stellen en de eventuele meerkosten aan de klant te factureren indien de overeengekomen leveringsplaats niet gelijkvloers is of op enige wijze moeilijk of niet bereikbaar. De klant is bij de levering verplicht de aangekochte software/hardware te controleren op hun conformiteit en op eventuele gebreken. Een levering wordt geacht te zijn aanvaard indien er geen schriftelijk protest wordt aangetekend op de leveringsbevestiging.  Elke door de klant aanvaarde levering sluit de niet-conformiteit van de levering alsook elke vordering wegens zichtbare gebreken uit. 

Art. 7: PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN: 

De door V-N-I.BE gehanteerde prijzen zijn exclusief B.T.W., invoerrechten, andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief de kosten van de in- en uitladingen, vervoer, montage, installatie en verzekeringen.   De prijzen zijn per stuk vermeld en gebaseerd op de tijdens de offerte resp. orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere prijsbepalende factoren. Iedere verandering in de elementen die de basis van de contractprijs van V-N-I.BE uitmaken of elke door de overheid genomen beslissing die de aankoop, invoer, vervoer of verkoop van materialen of producten zou beperken, reglementeren, de kostprijs ervan beduidend zou wijzigen, of de munt, waarin wordt gefactureerd, zou wijzigen, zal V-N-I.BE toelaten de door haar aangegane verbintenissen te herzien en dienovereenkomstige prijswijzigingen, zelfs na datum van de offerte en/of aanvaarding, door te rekenen aan de klant. 

Art. 8: AANSPRAKELIJKHEID: 

V-N-I.BE is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en intresten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van overmacht, zowel overmacht in het bedrijf van V-N-I.BE zelf als dat van derden van wie V-N-I.BE voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is. In geval van overmacht van de leverancier is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.  Voldoening door V-N-I.BE van haar eventuele waarborgverplichting geldt als enige en volledige schadevergoeding.  In ieder geval is de aansprakelijkheid van V-N-I.BE beperkt tot het bedrag gelijk aan de prijs van de desbetreffende aan de klant geleverde producten en/of diensten.  V-N-I.BE is nooit aansprakelijk voor enige gevolgschade wat ook de oorzaak ervan is. V-N-I.BE is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade wegens het verlies of verloren gaan van data of vermindering van de integriteit van gegevens. 

Art. 9: BETALING: 

De facturen van V-N-I.BE zijn betaalbaar binnen de 30 dagen vanaf factuurdatum. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal de klant van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest verschuldigd zijn van 10 % per jaar op het verschuldigde factuurbedrag vanaf de vervaldatum, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het verschuldigd factuurbedrag, met een minimum van 250,00 EUR per openstaand factuurbedrag, één en ander onverminderd de overige rechten die V-N-I.BE uit hoofde van wanprestatie en uit hoofde van haar Algemene Voorwaarden kan doen gelden ten opzichte van de klant. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen van V-N-I.BE, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Bij niet-betaling op de vervaldag is V-N-I.BE tevens gerechtigd om alle toekomstige leveringen van producten en/of diensten op te schorten. 

Elk protest betreffende de facturen dient binnen de 8 dagen na de levering per aangetekend schrijven aan V-N-I.BE ter kennis worden gebracht, bij gebreke waaraan de factuur geacht wordt te zijn aanvaard door de klant.  Aanvaarding van een factuur geldt als aanvaarding van de Algemene Voorwaarden van V-N-I.BE. 

Art. 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN -OVERGANG: 

Alle door V-N-I.BE geleverde producten en rechten, blijven haar exclusieve eigendom totdat de volledige prijs, in voorkomend geval te vermeerderen met de conventionele verwijlintresten en de forfaitaire schadevergoeding, zoals voorzien in Art. 9 van de Algemene Voorwaarden, is voldaan. 

De klant draagt het risico voor de producten en rechten waarvan de eigendom krachtens het vorige lid is voorbehouden aan V-N-I.BE. Tevens dient de klant deze producten behoorlijk tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en is hij slechts gerechtigd die producten en rechten ten behoeve van haar normale bedrijfsuitoefening te gebruiken. Het is de klant verboden om deze producten en rechten verder te verkopen of op enige wijze als zekerheid ten behoeve van derden te gebruiken. 

Tot aan volledige betaling van de factuur heeft V-N-I.BE van rechtswege het recht om op kosten van de klant de door V-N-I.BE geleverde producten terug in bezit te nemen, waar deze zich ook mogen bevinden, zonder dat dergelijke terugname aanleiding kan geven tot enige vorm van schadevergoeding. De klant zal haar volledige en onvoorwaardelijke medewerking verlenen aan de terugname en/of verwijdering van de door haar geleverde producten. 

Art. 11: KLACHTEN: 

Alle eventuele klachten betreffende kwaliteit, werking, maten en/of gewichten van de geleverde producten en/of de verpakking daarvan, moeten binnen 8 werkdagen na ontvangst van de producten door de klant door middel van een aangetekend schrijven aan V-N-I.BE worden ter kennis gebracht. Klachten wegens verborgen gebreken moeten op straffe van verval binnen de 8 werkdagen na de vaststelling van het ingeroepen verborgen gebrek en per aangetekende brief aan V-N-I.BE ter kennis worden gebracht. 

Art. 12: WAARBORG: 

V-N-I.BE waarborgt de deugdelijke werking van de door haar geleverde producten gedurende 12 maanden na de effectieve levering tegen materiaaldefecten, fabricagefouten en ondeugdelijke montage/installatie door V-N-I.BE. V-N-I.BE is enkel gehouden om tegen afgifte van de geleverde ondeugdelijke producten, ofwel de koopsom aan de klant terug te betalen, ofwel die ondeugdelijke producten door gelijksoortige en gelijkwaardige goederen te vervangen zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.  De waarborg van V-N-I.BE vervalt indien de klant zelf wijzigingen in of herstellingen aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten, of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend, of naar oordeel van V-N-I.BE op ondeskundige/onoorbare wijze is behandeld of onderhouden.  De waarborg is, in geval van geleverde producten die V-N-I.BE zelf elders inkoopt, bovendien slechts van toepassing voor zover die door de fabrikant/ toeleverancier wordt verstrekt. 

Art. 13: INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM: 

V-N-I.BE garandeert, dat de door haar geleverde producten, rechten, programmatuur, toestellen, analyses, rapporten, documentaties en voorbereidende werken als zodanig geen inbreuk maken op octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord zal de klant enkel de gebruiksrechten en gebruiksbevoegdheden worden toegekend. Voor het overige zullen de programmatuur of andere producten niet worden vermenigvuldigd of worden gekopieerd. 

Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende de auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur of materialen te verwijderen of daarvan kopieën te vervaardigen. V-N-I.BE kan technische beveiligingsmaatregelen nemen ter bescherming van de programmatuur de welke de klant niet mag verwijderen of ontwijken. Indien deze beveiliging ervoor zorgt dat de klant geen reservekopie kan maken, dan zal V-N-I.BE, op uitdrukkelijk verzoek van de klant, een reservekopie ter beschikking stellen. 

ART. 14: VERTROUWELIJKE INFORMATIE, NIET-OVERNAME BEDING:

De betrokken partijen zullen elkaar alle dienstige informatie onmiddellijk mededelen. De klant staat zelf in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de gegevens die zij aan V-N-I.BE verstrekt. Partijen garanderen dat alle tussen hen, in het kader van deze overeenkomst, uitgewisselde vertrouwelijke informatie, geheim zal worden gehouden.  Partijen zullen gedurende de looptijd van de overeenkomst, en gedurende 1 jaar daarna, geen personeel van elkaar in dienst nemen, noch direct/indirect voor zich laten werken. 

Art. 15: OVERDRACHT VAN RECHTEN: 

De klant mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van V-N-I.BE geen rechten en/of verplichtingen, die voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden overdragen. 

Art. 16: ONTBINDING, (BUITEN)GERECHTELIJKE KOSTEN: 

Ingeval van zware fout in hoofde van de klant, alsook ingeval van onbekwaamheid, overlijden, ontbinding, faling, staking van betaling of vereffening, geheel of gedeeltelijk verlies van de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen, of ingeval de klant één of meer van haar verplichtingen ten aanzien van V-N-I.BE niet nakomt, heeft V-N-I.BE het recht om, zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst of enige andere overeenkomst met de klant op te schorten, of deze geheel of ten dele ontbonden te verklaren. 

Alle kosten van briefwisseling, aangetekende zendingen, telefoonkosten, kosten deurwaarder, erelonen van advocaten en andere invorderingskosten zullen ten laste vallen van de klant. 

Art. 17: DOOR DERDEN ONTWIKKELDE SOFTWARE: 

Indien V-N-I.BE door derden ontwikkelde software aan de klant levert, zijn de voorwaarden van deze derden van toepassing. Indien de voorwaarden van bedoelde derden niet volledig zijn, gelden onderhavige algemene voorwaarden ter aanvulling. De klant zal de algemene en factuurvoorwaarden van bedoelde derden zonder voorbehoud aanvaarden. 

Art. 20: BEVOEGDHEID: 

Al de overeenkomsten tussen V-N-I.BE en de klant zijn onderworpen aan het Belgische recht.  Ingeval van betwisting en/of geschil is, uitsluitend de Rechtbanken te Turnhout bevoegd, en, in voorkomend geval, de Vrederechter te Mol.